Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro „Spolek pro uskutečňování vědění Grálu od Abd-ru-shina, Vomperberg“ /Verein zur Verwirklichung des Gralswissens von Abd-ru-shin, Vomperberg/, který je právním subjektem Mezinárodního Hnutí Grálu, velmi důležitá. V dalším textu dokumentu je používán pouze pojem „Mezinárodní Hnutí Grálu“.

Používání internetových stránek Mezinárodního Hnutí Grálu je zásadně možné bez jakéhokoliv uvedení osobních údajů. Pokud bude chtít subjekt údajů využít zvláštní služby našeho spolku přes naše internetové stránky, mohlo by být ovšem nutné zpracování osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů nutné a pro takové zpracování neexistuje žádný zákonný základ, opatříme si souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, například jména, adresy, e-mailové adresy nebo čísla telefonu (viz dodatek A) subjektu údajů, se provádí vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů platnými pro Mezinárodní Hnutí Grálu specifickými pro danou zemi. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů by chtěl náš spolek informovat veřejnost o způsobu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Dále jsou subjekty údajů prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů informovány o právech, která jim přísluší.

Mezinárodní Hnutí Grálu realizovalo jako správce četná technická a organizační opatření, aby se zajistila, pokud možno úplná ochrana zpracovávaných osobních údajů. Přesto mohou přenosy údajů na bázi internetu zásadně vykazovat mezery v bezpečnosti, takže absolutní ochrana nemůže být zaručena. Z tohoto důvodu má každý subjekt údajů možnost předat nám osobní údaje také alternativními cestami, například poštou.

1. Definice pojmů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Mezinárodního Hnutí Grálu vychází z pojmů, které použil zákonodárce Společenství při vydání obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně osobních údajů má být jak pro veřejnost, tak i pro stejně smýšlející a členy spolku jednoduše čitelné a srozumitelné. Abychom to mohli zaručit, chtěli bychom předem vysvětlit použité pojmy.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

 • a) osobní údaje

Osobní údaje jsou všechny informace, které se vztahují na identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 • b) subjekt údajů

Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce.

 • c) zpracování

Zpracování je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 • d) omezení zpracování

Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

 • e) Profilování

Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

 • f) pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

 • g) správce

Správce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.

 • h) zpracovatel

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

 • i) příjemce

Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují.

 • j) třetí strana

Třetí strana je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

 • k) souhlas

Souhlas je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů;

2. Jméno a adresa správce

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, ostatních zákonů pro ochranu osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a jiných ustanovení s charakterem právní ochrany osobních údajů je společnost:

Internationale Gralsbewegung /Mezinárodní Hnutí Grálu/

Marktstraße 19

6130 Schwaz

Rakousko

Tel.: (+43) (0) 5242 71383

Fax: (+43) (0) 5242 71383-14

E-mail: office@nullinternationale-gralsbewegung.org

Website: www.gralsbewegung.net

3. Shromažďování všeobecných údajů a informací na webu

Internetové stránky Mezinárodního Hnutí Grálu shromažďují při každé návštěvě internetových stránek subjektem údajů nebo automatizovaným systémem řadu všeobecných údajů a informací. Tyto všeobecné údaje a informace se ukládají v logových souborech serveru. Shromažďovat se mohou (1) používané typy prohlížečů a verze, (2) operační systém použitý systémem uskutečňujícím přístup, (3) internetové stránky, z nichž se systém uskutečňující přístup dostane na naše internetové stránky (tzv. referrer), (4) podstránky, které systém uskutečňující přístup aktivuje na našich internetových stránkách, (5) datum a čas návštěvy internetových stránek, (6) adresa internetového protokolu (IP-adresa), (7) poskytovatel internetových služeb systému uskutečňujícího přístup a (8) jiné podobné údaje a informace sloužící k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše informačně technologické systémy.

Při používání těchto všeobecných údajů nevyvozuje Mezinárodní Hnutí Grálu závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou naopak nutné k tomu, aby (1) se mohly správně dodat obsahy našich internetových stránek, (2) optimalizovat obsahy našich internetových stránek a jejich propagace, (3) zaručit trvalá funkčnost našich informačně technologických systémů a techniky našich internetových stránek a (4) aby se orgánům činným v trestním řízení poskytly v případě kybernetických útoků informace nutné pro trestní stíhání. Tyto anonymně shromažďované údaje a informace Mezinárodní Hnutí Grálu proto na jedné straně vyhodnocuje statisticky a dále s cílem zvýšit ochranu údajů a bezpečnost údajů v našem spolku, aby se nakonec zajistila optimální úroveň ochrany pro námi zpracovávané osobní údaje. Anonymní údaje serverových logových souborů se ukládají zvlášť od všech osobních údajů uvedených subjektem údajů.

Tato nabídka používá Piwik, open source software pro statistické vyhodnocení uživatelských přístupů. Piwik používá cookies. (viz k tomu bod 5). Informace o používání této nabídky vytvořené cookie se ukládají na našem serveru v Německu. IP adresa se ihned po zpracování zkrátí a anonymizuje se tak před jejím uložením.

Jestliže se rozhodnete proti webové analýze, klikněte na následující odkaz, abyste ve vašem prohlížeči uložili cookie pro deaktivaci Piwik.

Aby se tento soubor cookie mohl umístit, musí váš prohlížeč akceptovat cookies jiných poskytovatelů, protože je Piwik z technických důvodů provozován na jiné doméně než tyto internetové stránky. Alternativně můžete přes své nastavení prohlížeče přenést DNT-Header (sdělení „do not track“), který bude zohledněn Piwik a rovněž představuje účinnou námitku proti webové analýze.

Internetové stránky používají cookies. U cookies se jedná o malé textové soubory, které se ukládají lokálně v mezipaměti vašeho prohlížeče. Cookies slouží k rozpoznání internetového prohlížeče. Cookies se používají k řízení relace a pro statistické vyhodnocení. Tyto cookies neobsahují žádné osobní údaje. Váš prohlížeč můžete nastavit tak, že se na pevném disku neuloží žádné cookies nebo cookies, které již byly uloženy, se opět vymažou. Postupujte prosím při tom podle instrukcí nápovědy vašeho prohlížeče ohledně zamezení a výmazu cookies.

3.1 Shromažďování údajů pro úkony Grálu

Toto zpracování probíhá na základě svobodného souhlasu. čl. 6 I písm. a GDPR

3.2 Shromažďování údajů členů spolku

Toto zpracování probíhá na základě svobodného souhlasu. čl. 6 I písm. a GDPR

4. Rutinní výmaz a blokování osobních údajů

Správce zpracovává a ukládá osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nutnou k dosažení účelu uchovávání nebo pokud to stanovil zákonodárce Společenství nebo jiný zákonodárce v zákonech nebo předpisech, kterým podléhá správce.

Jestliže odpadne účel uchovávání nebo uplyne lhůta pro uchovávání předepsaná zákonodárcem Společenství nebo jiným příslušným zákonodárcem, osobní údaje se rutinně a podle zákonných předpisů zablokují nebo vymažou.

5. Práva subjektů údajů

 • a) právo na potvrzení

Každý subjekt údajů má právo poskytnuté zákonodárcem Společenství získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou zpracovávány. Jestliže bude chtít subjekt údajů uplatnit právo na potvrzení, může se kdykoliv obrátit na našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů nebo jiného pracovníka správce.

 • b) právo na informace

Každý subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo poskytnuté zákonodárcem Společenství kdykoliv obdržet od správce bezplatnou informaci o osobních údajích uložených k jeho osobě a kopii této informace. Dále přiznal zákonodárce Společenství subjektu údajů právo na poskytnutí následujících informací:

  • účely zpracování
  • kategorie dotčených osobních údajů
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích
  • pokud možno plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby
  • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu
  • pokud nejsou získány od subjektu údajů: veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
  • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování podle článku 22 odst. 1 a 4 GDPR a – přinejmenším v těchto případech – smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů

Dále přísluší subjektu údajů právo na informaci o tom, zda byly osobní údaje předány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. Je-li tomu tak, přísluší subjektu údajů kromě toho právo obdržet informaci o vhodných zárukách v souvislosti s předáním.

Jestliže bude chtít subjekt údajů uplatnit toto právo na informaci, může se kdykoliv obrátit na našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů nebo jiného zaměstnance správce.

c) právo na opravu

Každý subjekt údajů má právo poskytnuté zákonodárcem Společenství na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Dále má subjekt údajů s přihlédnutím k účelům zpracování právo na doplnění neúplných osobních údajů – a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Jestliže bude chtít subjekt údajů uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoliv obrátit na našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů nebo jiného zaměstnance správce.

 • d) právo na výmaz (právo být zapomenut)

Každý subjekt údajů má právo poskytnuté zákonodárcem společenství na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

  • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
  • Subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
  • Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
  • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
  • Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
  • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud existuje některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů bude požadovat výmaz osobních údajů uložených u Mezinárodního Hnutí Grálu, může se kdykoliv obrátit na našeho správce. Správce Mezinárodního Hnutí Grálu zajistí, aby bylo žádosti o výmaz neprodleně vyhověno.

Jestliže byly osobní údaje Mezinárodním Hnutím Grálu zveřejněny a jestliže je náš spolek jako správce podle čl. 17 odst. 1 GDPR povinen osobní údaje vymazat, přijme Mezinárodní Hnutí Grálu s přihlédnutím k disponibilní technologii a nákladům na implementaci přiměřená opatření, také technické povahy, aby se ostatní správci zpracovávající zveřejněné osobní údaje, informovali o tom, že subjekt údajů po těchto jiných správcích požadoval výmaz veškerých odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií nebo replikací těchto osobních údajů, pokud není zpracování nutné. Správce Mezinárodního Hnutí Grálu podnikne v jednotlivém případě nezbytné kroky.

 • e) právo na omezení zpracování

Každý subjekt údajů má právo poskytnuté zákonodárcem Společenství na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

  • Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit.
  • Zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití.
  • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud je dán některý z výše uvedených předpokladů a subjekt údajů bude chtít požadovat omezení osobních údajů uložených u Mezinárodního Hnutí Grálu, může se kdykoliv obrátit na našeho správce. Správce Mezinárodního Hnutí Grálu podnikne nutné kroky k omezení zpracování.

 • f) právo na přenositelnost údajů

Každý subjekt údajů má právo poskytnuté zákonodárcem Společenství získat osobní údaje, které se ho týkají, a jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě toho má právo předat tyto údaje jinému subjektu bez ohledu na subjekt, kterému byly osobní údaje poskytnuty, pokud zpracování vychází ze souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR nebo ze smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a zpracování probíhá automatizovaně, pokud není zpracování nutné k výkonu úkolu spočívajícího ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci přenesené na správce.

Dále má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo domáhat se toho, aby osobní údaje byly předány přímo správcem jinému správci, pokud je to technicky proveditelné a pokud tím nebudou omezena práva a svobody jiných osob.

K uplatnění práva na přenositelnost údajů se může subjekt údajů kdykoliv obrátit na správce Mezinárodního Hnutí Grálu.

 • g) právo vznést námitku

Každý subjekt údajů má právo poskytnuté zákonodárcem Společenství z důvodů vyplývajících z jeho zvláštní situace kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR. Platí to také pro profilování zakládající se na těchto ustanoveních.

V případě vznesení námitky již Mezinárodní Hnutí Grálu osobní údaje nezpracovává, ledaže můžeme prokázat závažné legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a povinnostmi subjektu údajů, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Jestliže Mezinárodní Hnutí Grálu zpracovává osobní údaje k provozování přímé reklamy, má subjekt údajů právo kdykoliv podat námitku proti zpracování osobních údajů za účelem takové reklamy. To platí také pro profilování, pokud je to spojené s takovou přímou reklamou. Jestliže subjekt údajů vznese vůči Mezinárodnímu Hnutí Grálu námitku proti zpracování pro účely přímé reklamy, nebude již Mezinárodní Hnutí Grálu osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

K výkonu práva vznést námitku se může subjekt údajů obrátit přímo na správce Mezinárodního Hnutí Grálu. Subjekt údajů má dále právo uplatnit své právo vznést námitku v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, bez ohledu na směrnici 2002/58/ES, automatizovanými postupy, při nichž se používají technické specifikace.

 • h) automatizovaná individuální rozhodování včetně profilování

Každý subjekt údajů má právo poskytnuté zákonodárcem Společenství, aby se nestal předmětem rozhodování spočívajícího výlučně v automatizovaném zpracování – včetně profilování -, které by mělo vůči němu právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýkalo, pokud není rozhodování (1) nezbytné k uzavření nebo splnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, nebo (2) je přípustné na základě právních předpisů Unie nebo členských států, která se na správce vztahují, a tyto právní předpisy obsahují přiměřená opatření k uplatnění práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů nebo (3) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Jestliže je rozhodování nutné (1) pro uzavření nebo splnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem nebo (2) je prováděno s výslovným souhlasem subjektu údajů, přijme Mezinárodní Hnutí Grálu přiměřená opatření k uplatnění práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, k čemuž patří minimálně právo na lidský zásah, na vyjádření vlastního názoru a na napadnutí rozhodnutí.

Jestliže bude chtít subjekt údajů uplatnit práva s ohledem na automatizovaná rozhodování, může se kdykoliv obrátit na našeho zmocněnce pro ochranu údajů nebo jiného zaměstnance správce.

 • i) právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Každý subjekt údajů má právo poskytnuté zákonodárcem Společenství kdykoliv odvolat souhlas ke zpracování osobních údajů.

Jestliže bude chtít subjekt údajů své právo na odvolání uplatnit, může se kdykoliv obrátit na našeho správce.

6. Právní základ zpracování

Jako právní základ pro procesy zpracování, u nichž požadujeme souhlas pro určitý účel zpracování, slouží čl. 6 I písm. a GDPR. Jestliže je zpracování osobních údajů nutné ke splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jak je tomu například u procesů zpracování, které jsou nutné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiného plnění nebo protiplnění, vychází zpracování z čl. 6 I písm. b GDPR. Totéž platí pro procesy zpracování nutné k provedení předsmluvních opatření, například v případech poptávek k našim výrobkům nebo službám. Jestliže náš spolek podléhá právnímu závazku, na jehož základě je nutné zpracování osobních údajů, jako například splnění daňových povinností, zakládá se zpracování na čl. 6 I písm. c GDPR. V řídkých případech by mohlo být zpracování osobních údajů nutné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Bylo by tomu tak například v případě, že by byl zraněn návštěvník v našem závodu a poté by se musely údaje o jeho jménu, jeho věku, jeho zdravotní pojišťovně nebo jiné životně důležité informace předat lékaři, nemocnici nebo jiné třetí osobě. Poté by zpracování vycházelo z čl. 6 I písm. d GDPR. Procesy zpracování se mohou zakládat také na čl. 6 I písm. f GDPR. Na tomto právním základě se zakládají procesy zpracování, které nejsou předmětem žádného z výše uvedených právních základů, když je zpracování nutné k ochraně zájmů našeho spolku nebo třetí osoby, pokud nepřevažují zájmy, základní práva a základní svobody subjektu údajů. Takové procesy zpracování jsou nám umožněné zejména proto, že byly zvlášť zmíněny evropským zákonodárcem. V tomto ohledu se domníval, že oprávněný zájem lze připustit v případě, že subjekt údajů je zákazníkem správce (důvod uvážení 47 věta 2 GDPR).

7. Oprávněné zájmy na zpracování sledované správcem nebo třetí stranou

Jestliže se zpracování osobních údajů zakládá na článku 6 I písm. f GDPR, je naším oprávněným zájmem provádění naši obchodní činnosti ve prospěch blaha všech našich zaměstnanců a členů spolku.

8. Doba, po kterou se osobní údaje uchovávají

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná lhůta pro uchovávání. Po uplynutí lhůty se odpovídající údaje rutinně vymažou, pokud již nejsou nutné ke splnění smlouvy nebo k uzavření smlouvy.

9. Zákonné nebo smluvní předpisy k poskytování osobních údajů; potřebnost pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí

Informujeme vás o tom, že poskytnutí osobních údajů je zčásti předepsané zákonem (např. daňové předpisy) nebo může také vyplývat ze smluvních úprav (např. údaje o smluvním partnerovi). Někdy může být k uzavření smlouvy nutné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které následně musíme zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, když s ním náš spolek uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že by smlouva se subjektem údajů nemohla být uzavřena. Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů se musí subjekt údajů obrátit na našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů. Náš zmocněnec pro ochranu osobních údajů bude subjekt údajů v jednotlivém případě informovat o tom, zda je poskytnutí osobních údajů zákonem nebo smluvně předepsané nebo nutné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a jaké důsledky by mělo neposkytnutí osobních údajů.

10. Existence automatizovaného rozhodování

Jako zodpovědný spolek se zříkáme automatického rozhodování nebo profilování.

Dodatek A

Kategorie údajů pro úkony Grálu

Údaje
Uživatelská jména
Jména
Příjmení
Místo = kruh Grálu
Oslovení
Pohlaví
Datum narození
Rodné příjmení
Státní příslušnost
Místo narození
Rodinný stav
Datum úkonu Grálu
Pořadové číslo
Úkon Grálu

Kategorie údajů členů spolku

Údaje
Jméno/příjmení
Ulice
PSČ
Město
Telefonní číslo
E-mail
Datum narození

Kategorie údajů dodavatelů

Údaje
Jméno/příjmení/název firmy
Oslovení
Ulice
PSČ
Město
Telefonní číslo
E-mail
DIČ
IBAN
BIC
Kontaktní osoba dodavatel telefonní číslo
Kontaktní osoba dodavatel – e-mail

Předávání údajů relevantních v jednotlivém případě se provádí na základě zákonných ustanovení nebo smluvní dohody následujícím místům:

 • zemská/kruhová správa Hnutí Grálu
 • daňoví poradci (externí)
 • finanční úřad;
 • spolupracující smluvní partneři a obchodní partneři ke splnění smlouvy např. doručovatelé/dodavatelé, výrobci;
 • banky;
 • právní zástupci v dotčeném případě;
 • soudy v dotčeném případě;
 • správní úřady v dotčeném případě;
 • pojišťovny v dotčeném případě;