Pobožnosti a slavnosti Grálu

Jako obzvláštní pomoc k produchovnění nedělí a svátečních dnů slouží pobožnosti – hodiny společného uctívání Boha. Probíhají v místnostech sloužících jen k tomuto účelu, vyzdobených květinami, začínají i končí hudbou a proslovuje se při nich přednáška z Poselství Grálu, následovaná modlitbou. Tyto krátké, většinou nedělní pobožnosti považují mnozí lidé za vyvrcholení svého týdne.

O smyslu pobožností pravil Abd-ru-shin:

Společná setkání využijte především jako hodiny posvátného uctívání Boha. Bohoslužbu však prokazujte ve všem působení svého bytí, v životě samém; neboť tím máte sloužit svému Stvořiteli, vděčni, naplněni jásotem za milost, že smíte být!“

Učiňte všechno, co myslíte a činíte, jedinou službou Bohu! To vám pak přinese ten mír, po němž toužíte.“

  • Poselství Grálu III. díl – přednáška ”Vánoce“

Kromě pobožností zavedl Abd-ru-shin tři slavnosti Grálu.

30. května každého roku se slaví svátek svaté Holubice. Tento svátek těsně souvisí se známým dějem Letnic, obzvláště pak s působením svatého Grálu a Ducha svatého. Holubice je viditelným znamením Ducha svatého, Vůle Boží.

Abd-ru-shin vysvětlil, že „Grál“ a „hrad Grálu“, známý z legend, skutečně existuje, nikoliv ovšem jako pozemská nádoba nebo stavba, nýbrž jako výchozí bod mocného díla stvoření.

Svatý Grál je místo přenosu síly mezi Boží říší a stvořením. Skrze něj je v určitém okamžiku vždy znovu oživováno Stvořitelovou silou vše, co existuje:

Je to okamžik, kdy se v chrámu svatého Grálu láska Stvořitelova zářivě rozlévá k novému bytí, k novému tvůrčímu úsilí, a to se pak šíří jako pulsující tep dolů do celého všehomíra. Všemi sférami prochází chvění, posvátné rozechvění, naplněné tušením radosti, tušením velikého štěstí. Jen duch pozemských lidí stojí ještě stranou, jen on necítí, co tato událost znamená právě pro něj, jaký nesmírný dar to otupěle přijímá. Něco tak velikého již nemůže pochopit, protože mu to jeho vlastní rozumové omezení nedovolí.

Je to chvíle přílivu života do celého stvoření!

Stále se opakující nutné potvrzování smlouvy, kterou Stvořitel uzavřel se svým dílem.“

Toto pravidelně se opakující, rytmické dění vylévání živoucí Stvořitelovy síly nalezlo své ztvárnění v legendách o Grálu jako „zázrak nasycení,“ ale je ve všeobecně neznámé souvislosti se svátkem Letnic, během něhož byli Ježíšovi učedníci po bolestné smrti svého Pána naplněni obzvláštní duchovní silou.

Tento děj zvěstoval Ježíš svým věrným slovy: „…dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí.“ Zde se nemínilo ojedinělé dění, týkající se pouze učedníků, nýbrž o obecný opakující se děj, který skupina učedníků ve své zbožnosti vědomě prožila.

Svatodušní svátky či letnice jsou pro křesťany vzpomínkou na tuto událost. Lidé však netuší, že přibližně v téže době je pokaždé skutečně v hradu Grálu Den svaté Holubice, tedy den obnovení síly pro stvoření skrze Ducha svatého! Ne sice vždy přesně na letnice, jak jsou na Zemi vypočítány, ale přibližně v té době.“

 

Druhou slavností Grálu je Svátek čisté Lilie 7. září každého roku. Tento svátek má obzvláště připomínat jedno z ústředních přikázání Poselství Grálu, bez nějž je duchovní vzestup nemožný:

Udržujte krb svých myšlenek čistý, založíte tak mír a budete šťastni!“

Usilovat všeobsáhle o čistotu, jejímž symbolem je lilie, náleží k úkolům každého člověka, snažícího se žít ve smyslu Poselství Grálu. Především ovšem směřuje svátek čisté Lilie k ženám, jimž je ve srovnání s muži vlastní jemnější schopnost cítění a tedy i niternější vztah ke kráse, k harmonii a k přírodě.

 

Třetí slavností Grálu je svátek zářící Hvězdy 29. prosince. Je v těsné souvislosti se svátkem Vánoc a má připomínat narození Syna Božího Ježíše, provázené kdysi září Betlémské hvězdy; především však připomínat jeho misi. Ta spočívala v tom, že lidstvu ve svém poselství lásky přinesl Pravdu.

Tato slavnost Grálu se tedy také nazývá svátkem Růže, protože růže je symbolem lásky – symbolem pravé lásky k bližnímu a milosrdenství, tak jak jí učil Ježíš a jak o ní Abd-ru-shin mezi jiným řekl:

Opravdová láska se neohlíží na to, co se druhému líbí, co je mu příjemné a působí mu radost, nýbrž se bude řídit jen tím, co druhému prospívá! Lhostejno, působí-li mu to radost nebo ne. To je pravá láska a služba.“

 

Kromě těchto tří slavnostních dnů probíhají slavnosti Grálu také v jiných dnech a v mnoha zemích. Mají pomoci zprostředkovat duchovní spojení se Světlem těm lidem, kteří chtějí vést svůj život ve smyslu Poselství Grálu.

 

Dalšími úkony Grálu, jež zavedl Abd-ru-shin, jsou sňatek, požehnání dříve uzavřeného sňatku, požehnání dětí a nemluvňat a rovněž pohřby.